ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᕌᓪᓚᒃᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᙱᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑏᓪᓗ

ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᕌᓪᓚᒃᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᙱᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑏᓪᓗ

ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑐᒍᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᙱᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑏᓪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᖃᑯᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᖅᓯᒃᐸᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᔪᒫᖅᖢᑎᒃ.  ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᑕᒡᕙ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑏᓪᓗ:

 

  • ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎ
  • ᓇᖕᒥᓂᓕᖕᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅ
  • ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒡᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎ
  • ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅ
  • ᑐᓂᕐᕈᑎᒃᓴᑦ ᒥᑭᔪᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ

 

ᐅᑯᐊ ᑕᒡᕙ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ:

ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᑦ/ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎ, ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᙵ 867-645-6832 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: cpilakapsi@kivalliqinuit.ca

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᑕᐅᕙᒃᑐᖅ, ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᙵ 867-645-6830 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: nonalik@kivalliqinuit.ca

ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᙵ info@kivalliqinuit.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ ᐅᕗᙵ ᓂᐱᓕᐅᕐᓗᑎᓪᓗ ᐅᕙᓂ

(867) 645-5725-ᒧᑦ; ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥ ᐅᖃᓗᒃᑯᕕᑦ: 1-800-220-6581

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᒪᔪᑦ ᓯᕗᓂᑐᖄᒍᑦ ᕿᓄᐃᓵᕈᓐᓇᕐᓂᑉᓯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓂᑉᓯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓇᓱᒃᑎᓪᓗᑕ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒃᑰᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑎᓪᓗᑕᓗ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒑᖓᑉᓯ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓕᖅᑐᓂᒃ, ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐅᕗᙵ

https://kivalliqinuit.ca/news ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᕐᓗᑎᑦ Facebook-ᒋᔭᑉᑎᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ: www.facebook.com/kivalliqinuit/