Staff Directory

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒡᓗ ᑲᒪᔨᒃᑯᑦ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ Samantha Tugak-Brown
ᑕᐃᒎᓯᖓ Program Coordinator
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ stugak-brown@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5746
ᐊᑎᖓ Christine Tootoo
ᑕᐃᒎᓯᖓ Youth Coordinator
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ctootoo@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5740
ᐊᑎᖓ ᑲᓐᑎᔅ ᑯᓱᒐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒡᓗ ᑲᒪᔨᒃᑯᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ kgraham@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5753
ᐊᑎᖓ ᔭᐃᓴᓐ ᑐᓗᒐᕐᓇᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ jtologanak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 204-645-5733
ᐊᑎᖓ ᓈᓇᓯ ᐅᓈᓕᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓂᒡᓗ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ nonalik@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5760
ᐊᑎᖓ ᔫᑎ ᐃᑦᓯᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᓂᒃ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ jeecherk@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5762
ᐊᑎᖓ ᒥᐊᓕ ᑕᕐᕋᓕᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓴᓇᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑐᓕᕆᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓂᒃ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ mtagalik@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5763
ᐊᑎᖓ ᑕᐃᓯ ᐸᓂᑲ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓴᓇᔭᒃᓴᖅᑖᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ dpanika@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5761
ᐊᑎᖓ ᑯᕆᔅᑕᕝ ᑲᐅᕐᒃᔅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᓕᖕᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ kkarcza@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5764
ᐊᑎᖓ ᖁᕕᖅ ᓇᑦᓯᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ qnetser@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5726

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ Harry Niakrok
ᑕᐃᒎᓯᖓ Chief Operating Officer
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ hniakrok@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5732
ᐊᑎᖓ Trisha Makpah
ᑕᐃᒎᓯᖓ Assistant Chief Operating Officer
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ tmakpah@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5768
ᐊᑎᖓ ᑯᓄ ᑕᑦᑐᐃᓂ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ konotattuinee@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5727
ᐊᑎᖓ ᑲᐃᔪ ᑕᑦᑐᐃᓂ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ kyletattuinee@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5747
ᐊᑎᖓ ᔭᐃᒪᓯ ᓵᓐᑎ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5725
ᐊᑎᖓ ᑎᐱ ᐳᑯ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᕋᖅᑎ/ᐅᖃᓘᑎᓂᒃ ᑭᐅᓯᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ reception@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5725

ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᔨᒃᑯᓪᓗ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ ᕿᓚᒃ ᑯᓱᒐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ qkusugak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5742
ᐊᑎᖓ ᐋᓂ ᑕᑦᑐᐃᓂ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ atattuinee@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5732
ᐊᑎᖓ ᒪᐃᑯ ᑕᖅᑐ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ mtucktoo@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5743
ᐊᑎᖓ ᓖᓴ ᐅᓗᔪᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑕᓯᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᓕᐊᕐᒥ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ loolooyuk@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5758
ᐊᑎᖓ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓕᐊᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ltulugak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5769

ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᕆᔨᒃᑯᓪᓗ – ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ ᓴᕐᓕ ᑕᐅᑐᐊᕐᔪᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᐳᖅᑎᓐᓈᖅᑐᒥ ᐊᖏᕈᑎᓕᐊᕐᒥ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ iibacoord@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-793-4469
ᐊᑎᖓ ᔭᐃᒥ ᑲᑕᓗᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᔪᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ jkataluk@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-793-4468

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ jpameolik@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5766
ᐊᑎᖓ ᒪᑕᓕᓐ ᖃᓗᔾᔭᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ mkaludjak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5729
ᐊᑎᖓ ᑐᕆᓯ ᕚᓕᔅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ twallace@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5728
ᐊᑎᖓ ᔩᓐ ᑯᓱᒐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑐᓵᔨ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ jeankusugak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5741
ᐊᑎᖓ ᓴᕐᓕᑦ ᐱᓚᑲᑉᓯ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐃᓚᐃᖅᑐᓂᒃ/ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ cpilakapsi@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5752

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ Emmanuel Niba
ᑕᐃᒎᓯᖓ Chief Financial Officer
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ eniba@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5738
ᐊᑎᖓ ᓕᓐᓯ ᐊᒪᕈᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ lamarok@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5737
ᐊᑎᖓ ᓯᐅᕈ ᑭᓛᓐᓯ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ cclancy@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5738
ᐊᑎᖓ ᓱᓵᓐ ᒥᓯᕌᓛᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ smisheralak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5739
ᐊᑎᖓ ᐊᓇᒍᓂᐊᖅ ᕿᓚᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ fkreelak@kivallqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5750
ᐊᑎᖓ ᐅᑎᓕᔭ ᑕᖅᑕᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ otartak@kivallqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5739

ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ ᓗᐃᔅ ᒫᓐᓱ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ lmanzo@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5731
ᐊᑎᖓ ᒪᕆᔭ ᓯᐅᕋ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓄᓇᙳᐊᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ mserra@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5756
ᐊᑎᖓ ᔨᐊᕝ ᑐᓗᒐᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓄᓇᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ jtulugak@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5735
ᐊᑎᖓ ᐳᕆᓐᑕ ᐋᔅᒪᓐ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ bosmond@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5734
ᐊᑎᖓ ᐋᔅᓕ ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ−ᐴᕐᑕᓐ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ aburton@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-645-5736

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐊᑎᖓ
ᑕᐃᒎᓯᖓ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐅᖃᓘᑖ
ᐊᑎᖓ Hᐃᐅᑕ ᐸᓂᒍᓂᐊᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ 578, ᐊᕐᕕᐊᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0E0
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ cloarviat@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-857-4911
ᐊᑎᖓ ᕙᓕᕆ ᓇᐃᕐᕈᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ 448, ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0A0
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ clobaker@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-793-4458
ᐊᑎᖓ ᕙᓕᕆ ᐃᑉᑲᕐᓇᒃ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ 59, ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0B0
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ clochesterfield@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-898-9159
ᐊᑎᖓ ᕋᓂ ᓂᖏᐅᖓᓐ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ 29, ᓴᓪᓕᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0C0
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ clocoral@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-925-8136
ᐊᑎᖓ ᐃᓕᓴᐱ ᕗᐃᓯ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ 57, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0J0
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ clowhale@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-896-9126
ᐊᑎᖓ ᐃᓕᓴᐱ ᒪᑉᓴᓛᖅ
ᑕᐃᒎᓯᖓ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᕕᒃ 11, ᓇᐅᔮᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0H0
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ clorepulse@kivalliqinuit.ca
ᐅᖃᓘᑖ 867-462-4438