SEEKING COORDINATORS – KIVALLIQ WIDE FOR UMIANNGAQ AND QAMUTIK MAKING ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒃᓴᓂᒃ − ᑭᕙᓪᓕᓗᒃᑖᕐᒥ ᐅᒥᐊᙵᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᒧᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ