News

Join Our Mailing List

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᓂᒃ ᒪᑐᓯᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ

ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓯᒪᑉᓗᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᑉᑎᓐᓄᑦ ᖃᓂᓪᓕᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᐊᒻᒪᖁᓚᒍ COVID-19 ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᐅᔪᖅ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᖃᑯᒍ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᕈᒫᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖅᑳᕐᓇᑎᒃ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᑉᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᒃ. ᐊᑐᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐃᓚᐃᖅᑐᓄᑦ/ᖁᓚᕆᔭᖃᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒥᒃ, ᐅᕗᙵ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ…

Read More