ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᐃᕙᒃᑐᑦ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᒃᑯᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᒃᑐᑦ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᑯᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑉᓗᒋᑦ 7 ᑲᑎᒪᔩᑦ – ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑲᑎᒪᔨ ᐊᑐᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.


ᑯᓄ ᑕᑦᑐᐃᓂ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ

ᐃᑯᒃ ᖁᒃᓱᒃ
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ

ᑕᓇ ᐊᑕᒻᔅ
ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ

ᑐᓂ ᐅᓗᐊᓪᓗᐊᖅ
ᑲᑎᒪᔨ ᐊᕐᕕᐊᓄᑦ

ᔭᐃᒪᓯ ᑕᐃᐸᓈᖅ
ᑲᑎᒪᔨ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒧᑦ

ᐲᑕ ᖃᑎᒑᑦᓯᐊᖅ
ᑲᑎᒪᔨ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ

ᐹᓪ ᐳᓪᓚᑦ
ᑲᑎᒪᔨ ᓴᓪᓕᓄᑦ

Hᐃᒪᔅ ᑕᑎ
ᑲᑎᒪᔨ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒧᑦ

Hᐃᓕᓇ ᒪᓕᑭ
ᑲᑎᒪᔨ ᓇᐅᔮᓄᑦ

ᒐᐃ ᐃᓄᐊᐱᒃ
ᑲᑎᒪᔨ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᕐᒧᑦ