ᑕᒡᕘᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒍᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᕗᓐᓂᕕᒃ 17-ᒥ 18-ᒧᑦ, 2021-ᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᑕᒡᕘᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒍᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᕗᓐᓂᕕᒃ 17-ᒥ 18-ᒧᑦ, 2021-ᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᑕᒡᕘᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒍᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᕗᓐᓂᕕᒃ 17-ᒥ 18-ᒧᑦ, 2021-ᒥ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.

ᑲᑎᒪᒋᐊᕈᒫᖅᑐᑦ 9:00-ᒥ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᕝᕕᖓᓂᒃ.

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ