image link to this page in English

ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐱᔾᔪᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᕆᔭᖓ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᕗᖅ “ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐸᐸᑐᑦᑎᐊᕋᓱᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ.” ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᖃᖅᖢᑎᒃ.

learning sew Caribou clothing

ᖁᓕᑦᑕᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖁᑎᖃᓚᐅᖅᑐᖅ 8-ᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᖢᓂ ᔭᓄᐊᕆ 20, 2017-ᒥ, ᐃᓱᓕᖦᖢᓂ ᕕᕗᐊᕆ 18, 2017-ᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓯᑕᒪᐃᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᑕᓪᓕᒪᐃᖅᑕᖅᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᓇᐅᔮᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᑲᒪᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ. ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔫᒃ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᓚᐅᖅᑑᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᑉᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒥᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᒥᖅᓱᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᒥᕐᓂᒃ. ᖁᔭᓐᓇᒦᑦᑎᐊᖅᑕᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓚᐅᖅᑑᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᓪᓗ!